Chức năng - Nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại số 246/QĐ-ĐHTM ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại