Cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục   12/7/2015 4:07:42 PM

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tổng số cán bộ16     Trong đó:

- Phó giáo sư: 1

 

- Tiến sỹ: 1

 

Thạc sỹ10

 

- Đại học: 5

 

Trưởng phòngPGS, TS. Hoàng Văn Thành

Phó trưởng phòngThs. Bùi Đức Dũng; Ths. Hoàng Thị Phi Yến

B. BỘ MÁY TỔ CHỨC PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Danh sách viên chức hiện nay của Phòng

TT

Họ  tên

Họchàm,

học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Văn Thành

PGS.TS

Trưởngphòng

 

2

Bùi Đức Dũng

GVC,Ths

PhóTrưởngphòng

 

3

Hoàng Thị Phi Yến

GVC,Ths

PhóTrưởngphòng

 

4

Nguyễn Hữu Thanh

ĐH

 

 

5

Đào Thị Thu Hải

ĐH

 

 

6

Lại Thị Tuyết Mai

ĐH

 

 

7

Đặng Thị Hải Hằng

Ths

 

 

8

 Thị Hồng Hạnh

Ths

 

 

9

Nguyễn Thị ThuHương

Ths

 

 

10

Trần Thị Quỳnh Hoa

Ths

 

 

11

Nguyễn Ngọc Bảo

Ths

 

 

12

Phạm Thị Thanh Bình

Ths

 

 

13

 Thị Diễn Hải

Ths

 

 

14

Nguyễn Thùy Dương

Ths

 

 

15

Đoàn Ngọc Phước

ĐH

 

 

16

Trần Thị Thủy

ĐH