Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành
Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục
Phiếu lấy ý kiến người học   1/11/2016 11:06:54 AM
Phiếu lấy ý kiến người học
Mẫu quyết định thành lập tiểu ban tự đánh giá chuyên ngành
Mẫu kế hoạch tự đánh giá chuyên ngành
Mẫu kế hoạch khắc phục tồn tại sau đánh giá ngoài
Mẫu báo cáo tự đánh giá chuyên ngành
Mẫu báo cáo đánh giá ngoài chuyên ngành
Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 -2015