Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần lần 7 học kỳ 1 năm học 2015 - 2016   3/2/2016 4:06:17 PM
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần lần 7 học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Can not show.

TIN KHÁC
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 6 (Kỳ 1 năm học 2015 - 2016)
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 5 (Kỳ 1 năm học 2015 - 2016)
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 4 (Kỳ 1 năm học 2015 - 2016)
Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 (học kỳ 1 năm học 2015 - 2016)
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 2 (Kỳ 1 năm học 2015 - 2016)
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học làn 1 (học kỳ 1 năm học 2015-2016)